މެނޭޖްމަންޓް ޓީމް

މުޙައްމަދު ޝަކީލް

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

މުޙައްމަދު ޝިހާބް

ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

އަލްއުސްތާޛް އަލީ ޝަރީފް

ޑެޕިޔުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ނަޖީލް އަޙްމަދު

ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސާރ

    އިބްރާހިމް ޝަމީމް

      ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސާރ

މަރިޔަމް ނަސްރާ

ހެޑް އޮފް ބިއުރޯ

އައިޝަތު ގާހިރު

ހެޑް އޮފް އޮފީސް އޮޕަރޭޝަންސް

އިރުފާން އަންވަރު

ހެޑް އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ އޮޕަރޭޝަންސް

ހަސަން ސިނާން

ހެޑް އޮފް ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ

އަލްއުސްތާޛް ރިއްފަތު އަބްދުﷲ

ހެޑް އޮފް ސިވިކް އެފެއާރޒް އެންޑް ލީގަލް ކައުންސެލް

އަސާމީ ރުޝްދީ

ހެޑް އޮފް ބިޒްނަސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަނީފް

ހެޑް އޮފް އައި.ސީ.ޓީ

މުޙައްމަދު ޙަލީމް

އިންޓާރނަލް އޮޑިޓަރ

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އިސްމާއިލް

ކޮމްޕެނީ ސެކެރެޓަރީ