އާންމުކޮށް ކުރެވޭ ސުވާލާއި ޖަވާބު

ޙައްޖު

ޙައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ޙައްޖުގެ ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް "ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމުން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދެވޭނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް އެއްވެސް ފީއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ..
ރަޖިސްޓާރ ވުމަށް ތިރީގައިވާ ކޮންމެ ގޮތެއްވެސް ޚިޔާރު ކުރެވިދާނެއެވެ.
  • މި ކުންފުނީގެ ކައުންޓަރއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން.
  • ފަހެލި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް
  • އީމެއިލް ގެ ޒަރިއްޔާއިން ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން
ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަކީ ކޮބާ؟
ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ހުޅުވޭނެ އެކައުންޓްތަކަކީ ކޮބާ؟
ފައިސާ ދައްކަން ހަދަންޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބާ؟
ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހުރި ލުއިތަކަކީ ކޮބާ؟
ބައި ބަޔަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވަކި ތާވަލެއް އޮވޭތަ؟
ޙައްޖުގެ ޖުމްލަ އަގު އެއްފަހަރާ ދައްކައިފިނަމަ ޙައްޖު ކިއު ލިސްޓުން ޖާގަ ލިބުން އަވަސްވެގެން ދާނެތަ؟
ލިބިފައިވާ ޙައްޖު ޖާގަ އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލު ކުރެވިދާނެތަ؟
ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ޙައްޖުގެ އަގުގެ ބައެއް ހަމަކުރުމަށް ބޭނުންނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ޢުމްރާގެ ޚިދުމަތައް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ޙައްޖު އެކައުންޓަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެތަ؟
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރަނީ ކޮން އުސޫލަކުން؟

ޢުމްރާ

އުމްރާއަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ ކިހިނެތްތޯ؟
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޢުމްރާ ދަތުރުތަށް ބާއްވަނީ ކޮން ދުވަސްވަރެއްގައި؟
ޢުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދިއުމުގައި ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައެޅިފައިވޭތަ؟
އަޅުގަނޑު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރވެ ފައިސާ ދައްކަމުން އަންނަނީ ޙައްޖަކަށް. އެ ފައިސާއިން ޢުމްރާ އެއް ކުރަން އެދޭނަމަ ޢުމްރާއަށް ދެވިދާނެތޯ؟

ޝަރުޢީ ކަތިލުން

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޝަރުޢީކަތިލުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ކޮބާ؟
ޝަރުޢީ ކަތިލުންތަކުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭނަމަ ރަޖިސްޓާރވާން ޖެހޭނެތަ؟

އެހެނިހެން

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ނެގިދާނެތޯ؟