ޝަރުޢީ ކަތިލުންތަށް

ޝަރުޢީ ކަތިލުންތައް


ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިމަތްތަށް އިތުރުކުރުމަކީ މިކުންފުނީ އެއް އަމާޒެވެ. މިގޮތުން ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ ޚިދުމަތުގެ އިތުރަށް ޝަރުޢީ ކަތިލުންތަކުގެ ޚިދުމަތްވެސް މިކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދެމެވެ. މިވަގުތު މިކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ޝަރުޢީ ކަތިލުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޢަޤީޤާ، އުޟްޙިޔާ، ފިދްޔަ އަދި މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ޝަރުޢީ ކަތިލުންތައް ހިމެނެއެވެ. ޝަރުޢީ ކަތިލުންތައް ކަތިލުމަށް އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިވަނީ މިކުންފުނިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޙައްޖު އަދި ޢުމްރާގެ ދަތުރުތަކުގައި މައްކާގައެވެ. އަދި ކަތިލުން ކަތިލެވޭ ވަގުތު ފޮޓޯ ހިއްސާ ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ. ކޮންމެ ކަތިލުމަކަށްވެސް މި ވަގުތު ނަގާ އަގަކީ 1،697.00 ރުފިޔާ އެވެ.

ޝަރުޢީ ކަތިލުންތަކުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭނީ ކިހިނެއް؟

ޝަރުޢީ ކަތިލުންތަކުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭކަމުގައިވާނަމަ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމާއި ފޯމުގައިވާ ތަކެތި ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ކުންފުންޏަށް ހުށަހެޅުމުން ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށްފަހު ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރެއްވުމުން ޝަރުޢީ ކަތިލުމުގެ ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.