އެެނައުންސްމަންޓް


# ތަފްސީލް ތާރީޚް ސުންގަޑި ފައިލް
1 ފައިސާ ޖަމާކޮށްދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ނަމުގައި ކުރަމުންދާ ފޯންކޯލްތަކާގުޅޭ ނޫސް ބަޔާން 08 ފެބުރުއަރީ 2024
2 ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ކުރެވުނު ޙައްޖު ކޯޓާ އަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރުން 20 މާރިޗު 2024
3 ބޮޑެތި ބަލިތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޖާގަ ހަމަޖެއްސުން 21 މާރިޗު 2023
4 އާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވުނު 100 ކޯޓާއަށް ގުރުއަތުން ހޮވުނުފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުން 06 ޖޫން 2022
5 1443 ވަނައަހަރުގެ ޙައްޖަށްދިއުމަށް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލެވޭ 100 ކޯޓާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 26 މޭ 2022 02 ޖޫން 2022 18:00
6 މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން 1443ހ. ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖު ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް 18 މެއި 2022 ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)MHCL-HRM/1/2022/5 އިޢުލާންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް އަލުން ހުޅުވާލުން 26 މޭ 2022 31 މޭ 2022 15:00
7 1443 ވަނައަހަރުގެ ކޯޓާގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙައްޖުކޯޓާ އާއި ބެހޭ 24 މޭ 2022
8 ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޖު ޖާގައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން 15 މާރިޗު 2022 05 އޭޕްރިލް 2022 14:00
9 ރަމަޟާން ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 10 މާރިޗު 2022 17 މާރިޗު 2022 15:00
7 ސީނިއަރ އޮފިސަރ، މާރކެޓިން އެންޑް ބިޒްނަސް ޑިވަލޮޕްމެންޓް 01 މާރިޗު 2022 07 މާރިޗު 2022 14:00
10 އޮފީސް އެޓެންޑެއްޓެއްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްް 13 ޑިސެންބަރު 2021 27 ޑިސެންބަރު 2021 11:00
11 އިންޓާންޝިޕް ފުރުސަތު 12 ޑިސެންބަރު 2021 19 ޑިސެންބަރު 2021 14:00
12 އޮފީސް އެޓެންޑެއްޓެއްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްް 29 ނޮވެންބަރު 2021 06 ޑިސެންބަރު 2021 11:00
13 ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 25 ނޮވެންބަރު 2021 30 ނޮވެންބަރު 2021 15:00
14 މޯލްޑިވްސް ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަންގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޕާޓިޝަންޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 25 އޮކްޓޫބަރު 2021 09 ނޮވެންބަރު 2021 11:00
15 މޯލްޑިވްސް ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަންގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިއުމާބެހޭ 26 ސެޕްޓެންބަރު 2021 02 އޮކްޓޫބަރު 2021 00:00
16 މޯލްޑިވްސް ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަންގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިއުމާބެހޭ 08 ސެޕްޓެންބަރު 2021 18 ސެޕްޓެންބަރު 2021 00:00