މަރުޙަބާ!

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
3 ވަނަ ފަންގިފިލާ ، މ.ފުރަންކަރަ
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ، މާލެ ، 20222

301-1000(960)


email: admin@mhcl.mv

ސިޓީ އެޑްރެސް ކުރަންވީ ފަރާތް
މުޙައްމަދު ޝަކީލް
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ