މެނޭޖްމަންޓް ޓީމް

އިސްމާއިލް ޙަމީދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ނަޖީލް އަހްމަދު

ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު ޙަލީމް

އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރ

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ނާހިދުު

އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ލީގަލް އެފެއާޒް، ކޮމްޕަނީ ސެކަޓަރީ

އިބްރާހީމް ޝަމީމްް

ޗީފް ފައިނޭންސިއަލް އޮފިސަރ

އާމިނަތި ޘަނާ

މެނޭޖަރ، އެކައުންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް

އައްޝައިޙް ޙުސައިން އަންޞާރު

ޙައްޖު އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރ

މުޙައްމަދު ސާއިދު

މެނޭޖަރ، މާރކެޓިންގ އެންޑް ބިޒްނަސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް

ޢާއިޝަތު ޤާހިރު

މެނޭޖަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

އަޙްމަދު ޙަނީފް

އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ އައިސީޓީ