އެެނައުންސްމަންޓް


# ތަފްސީލް ތާރީޚް ސުންގަޑި
1 ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޖު ޖާގައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން 15 މާރިޗު 2022 05 އޭޕްރިލް 2022 14:00
2 ރަމަޟާން ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 10 މާރިޗު 2022 17 މާރިޗު 2022 15:00
3 ސީނިއަރ އޮފިސަރ، މާރކެޓިން އެންޑް ބިޒްނަސް ޑިވަލޮޕްމެންޓް 01 މާރިޗު 2022 07 މާރިޗު 2022 14:00
4 އޮފީސް އެޓެންޑެއްޓެއްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްް 13 ޑިސެންބަރު 2021 27 ޑިސެންބަރު 2021 11:00
5 އިންޓާންޝިޕް ފުރުސަތު 12 ޑިސެންބަރު 2021 19 ޑިސެންބަރު 2021 14:00
6 އޮފީސް އެޓެންޑެއްޓެއްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްް 29 ނޮވެންބަރު 2021 06 ޑިސެންބަރު 2021 11:00
7 ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 25 ނޮވެންބަރު 2021 30 ނޮވެންބަރު 2021 15:00
8 މޯލްޑިވްސް ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަންގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޕާޓިޝަންޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 25 އޮކްޓޫބަރު 2021 09 ނޮވެންބަރު 2021 11:00
9 މޯލްޑިވްސް ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަންގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިއުމާބެހޭ 26 ސެޕްޓެންބަރު 2021 02 އޮކްޓޫބަރު 2021 00:00
10 މޯލްޑިވްސް ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަންގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިއުމާބެހޭ 08 ސެޕްޓެންބަރު 2021 18 ސެޕްޓެންބަރު 2021 00:00