އެެނައުންސްމަންޓް


# ތަފްސީލް ތާރީޚް ސުންގަޑި
1 އާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވުނު 100 ކޯޓާއަށް ގުރުއަތުން ހޮވުނުފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުން 06 ޖޫން 2022
2 1443 ވަނައަހަރުގެ ޙައްޖަށްދިއުމަށް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލެވޭ 100 ކޯޓާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުރުޞަތު ހުޅުވާލުން 26 މޭ 2022 02 ޖޫން 2022 18:00
3 މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން 1443ހ. ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖު ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް 18 މެއި 2022 ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)MHCL-HRM/1/2022/5 އިޢުލާންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް އަލުން ހުޅުވާލުން 26 މޭ 2022 31 މޭ 2022 15:00
4 1443 ވަނައަހަރުގެ ކޯޓާގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙައްޖުކޯޓާ އާއި ބެހޭ 24 މޭ 2022
5 ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޖު ޖާގައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން 15 މާރިޗު 2022 05 އޭޕްރިލް 2022 14:00
6 ރަމަޟާން ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 10 މާރިޗު 2022 17 މާރިޗު 2022 15:00
7 ސީނިއަރ އޮފިސަރ، މާރކެޓިން އެންޑް ބިޒްނަސް ޑިވަލޮޕްމެންޓް 01 މާރިޗު 2022 07 މާރިޗު 2022 14:00
8 އޮފީސް އެޓެންޑެއްޓެއްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްް 13 ޑިސެންބަރު 2021 27 ޑިސެންބަރު 2021 11:00
9 އިންޓާންޝިޕް ފުރުސަތު 12 ޑިސެންބަރު 2021 19 ޑިސެންބަރު 2021 14:00
10 އޮފީސް އެޓެންޑެއްޓެއްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްް 29 ނޮވެންބަރު 2021 06 ޑިސެންބަރު 2021 11:00
11 ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 25 ނޮވެންބަރު 2021 30 ނޮވެންބަރު 2021 15:00
12 މޯލްޑިވްސް ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަންގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޕާޓިޝަންޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 25 އޮކްޓޫބަރު 2021 09 ނޮވެންބަރު 2021 11:00
13 މޯލްޑިވްސް ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަންގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިއުމާބެހޭ 26 ސެޕްޓެންބަރު 2021 02 އޮކްޓޫބަރު 2021 00:00
14 މޯލްޑިވްސް ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަންގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިއުމާބެހޭ 08 ސެޕްޓެންބަރު 2021 18 ސެޕްޓެންބަރު 2021 00:00