ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

26 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު 13:00 ގައި މިކުންފުނިން ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާފައެވެ. މި ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން ޑރ. މުޙައްމަދު ކިނާނަތު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މި ޖަލްސާގައި އެމް.އެޗް.ސީ.އެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުގެ ފަރާތުން މިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މަނާރަތް މުނީރު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ކުންފުނީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމުގެ އިތުރުން 2020 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި މާލީ ހިސާބުތަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރެވުނެވެ. އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައިދެއްވީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓާރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަމީދެއެވެ. އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތާއި، ހާސިލްކުރެވިފައިވާ ލަނޑުދަނޑި ތަކާއި، ކުރިމަގުގައި ހާސިލްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ މައްޗަށް ވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހިނގަމުންމިދާ އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރާނެ އޮޑިޓަރަކު ކަނޑައެޅުނެވެ. އަދި ހިއްސާދާރުގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން އޮތެެވެ. ހިއްސާދާރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި 2020 ވަނައަހަރުން ފެށިގެން މުޅިދުނިޔެ ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ކޮވިޑްގެ ދަތި ހާލަތުގައިވެސް ކުންފުނީގެ ކުރިއެރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެެއްކުރެވިފައިވާތީ އެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެމް.އެޗް.ސީ.އެލްގެ ޙައްޖު ޓްރެއިނިންގ އިފްތިތާހުކުރުން

26 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު 13:00 ގައި މިކުންފުނިން ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާފައެވެ. މި ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން ޑރ. މުޙައްމަދު ކިނާނަތު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މި ޖަލްސާގައި އެމް.އެޗް.ސީ.އެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާއި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުގެ ފަރާތުން މިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މަނާރަތް މުނީރު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް އެހީވެދިނުމުގެ ގޮތުން މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން "އެމް.އެޗް.ސީ.އެލް ޙައްޖު ޓްރެއިނިންގ" ގެ ނަމުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހުކޮށްފީމެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި އިއްޔެ ހެނދުނު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން ޑރ.މުޙައްމަދު ކިނާނަތުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުވާނީ ކުންފުނީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ލައިވްކޮށްފައެވެ.


"އެމް.އެޗް.ސީ.އެލް ޙައްޖު ޓްރެއިނިންގ" އިފްތިތާހްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ހަމީދު ވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ޙައްޖު ދަތުރުތަކުގެ ހަނދާންތައް އާކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރާ މިއަހަރުގެ ޙައްޖުދަތުރު ބޭއްވޭގޮތް ނުވިކަމުގައި ވިއަސް ޙައްޖު ދުވަހަކީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ވަރަށް މުޙިއްމު ދުވަހެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރައްވާފައެވެ. މިފަދަ ޚާއްސަ ދުވަހެއްގައި މިފަދަ މުހިއްމު ޓްރެއިނިންގ އެއް އިފްތިތާހުކުރެވިގެންދިއުމަކީ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތަށް އިތުރުކޮށްލެވޭ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބޮޅެއްކަމަށްވެސް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.


"އެމް.އެޗް.ސީ.އެލް ޙައްޖު ޓްރެއިނިންގ" ގެ މަޤްސަދަކީ ޙައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަމާއި ގުޅޭ ސައްޚަ މައުލޫމާތު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަން ފޯރުކޮށްދީ، މިއަޅުކަމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ. އަދި ޙައްޖާއި އުމްރާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި ޙައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން އުގެނުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ތަމްރީނުކުރުމެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ޙައްޖާއި އުމްރާގެ ދަތުރަށް ތައްޔާރުވާނެ ގޮތާއި، އެދަތުރަށް ނަފްސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތާއި، ޙައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ ގޮތާއި ދަތުރު މަތީގައި އަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތްތަކާއި، ދަތުރުގައި ދިމާވެދާނެ ކަންކަމާއި، ސިއްހީ ގޮތުން ކަންކަން ބަހައްޓަންވީ ގޮތާއި ސިއްހީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮކޮށް ތިބުމަށްޓަކައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަމާއި، އަޅުކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެނބުރި އައިސް އަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީ ގޮތާއި ޙައްޖާއި އުމްރާއާ ގުޅުން ހުރި ފިޤުހީ މައްސަލަތައް ކިޔާދެވިގެންދާނެއެވެ.


ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ހިންގޭ "އެމް.އެޗް.ސީ.އެލް ޙައްޖު ޓްރެއިނިންގ" ކުރިއަށް ގެންދަނީ ބެޗްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން 2 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާނެއެވެ. ރަށްރަށުގައި މި ތަމްރީނު ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާނަމަ އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުމުން އެއިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

ފޭސްބުކް ލިންކް:

/https://fb.watch/6QYLYxooHH

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

31 ޑިސެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު 13:30 ގައި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެމް.އެޗް.ސީ.އެލް) އިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާފައެވެ. މި ޖަލްސާގައި އެމް.އެޗް.ސީ.އެލް ބޯޑު މެންބަރުންގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ސައްތައިން ސައްތަ ހިއްސާދާރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސަރުކާރު ތަމްސީލްކުރެއްވީ މިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ފަރާތުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ރިފޯމް ކޮންސަލްޓަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޒާދުއެވެ.

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އިން “ޕްލާސްޓިކް ނޫން ގޮތެއް” ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރުން

ޑިސެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު 13:00 ގައި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެމް.އެޗް.ސީ.އެލް) އިން ވަނީ “ޕްލާސްޓިކް ނޫން ގޮތެއް” ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކޮށްފައެވެ. މި ކެމްޕެއިން ޝަރަފުވެރިކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އޮނަރަބަލް ޑޮކްޓޮރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަންއެވެ. މި ކެމްޕއިންގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށް އެއްލައިލާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމުގެ ސިޔާސަތައް އެއްބާރުލުންދީ އެ ސިޔާސަތު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝައިން ތަންފިޒުކުރުމެވެ. އެގޮތުން ކުންފުނިން ވަނީ ކެމްޕެއިން ބްރޭންޑްކޮށްފައިވާ ބިއްލޫރި ފުޅި ހުރިހާ ސްޓާފުންނަށް ފެން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި ބެހޭ އުޞޫލަށް އިޞްލާޙްތަކެއް ގެނެވިއްޖެ

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙިދުމަތް ހޯދުމާއި ބެހޭ އުޞޫލަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުގެ ދަށުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މި ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބޭ ކޯޓާގެ ތެރެއިން %5 ޖާގަ ބޮޑެތި ބަލިތަށް ތަހައްމަލްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި އުޞޫލުގެ ބޭނުމަށް ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބަލިތައް ތަހައްމަލްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ލިއުމާއިއެކު ، މި ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮންމެ ހައްޖު މޫސުމަކާއި ދިމާކޮށް މި %5 ކޯޓާއަށް ހުށަހެޅުމަށް އާންމުކޮށް އިއުލާނުކޮށް ހުޅުވާލާނެއެވެ.


ބޮޑެތި ބަލިތަކުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޙާއްޞަކޮށްފައިވާ ކޯޓާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން އެފަރާތަކީ މިފަދަ ބައްޔެއް ތަހައްމަލްކުރާ ފަރާތެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހުޅުވާލުމުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙައްޖު ޖާގަ ލިސްޓަށް އަރާ ތަރުތީބުން މިފަރާތްތަކަށް ޖާގަ ދެވޭނެއެވެ. ޖާގަ ދިނުމުގައި އެ ފަރާތެއްގެ ބަލި ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ގިނަވެގެން 2 އެހީތެރިއަކަށް ޖާގަދިނުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކޯޕަރޭޝަން އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.


ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙިދުމަތް ހޯދުމާއި ބެހޭ އުޞޫލަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިޞްލާޙުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ކުންފުނިތަކަށް މިހާރު މި ކޯޕަރޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެ މެންބަރުންނަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި އިޞްލާޙުގެ މަޤްސަދަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް މި ކޯޕަރޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ. މި އިޞްލާޙުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތަށް ހަމަވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.

  • (ހ) ދިވެހި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތައް.
  • (ށ) ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުނިތަކުގެތެރެއިން ރަޖިސްޓްރީކުރިފަހުން 1 އަހަރު ހަމަވެފައިވާ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 10 އަށްވުރެ މަދުނޫން ކުންފުނިތައ

ވީމާ، ކުންފުނިތަކުން މި ކޯޕަރޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް މި ކޯޕަރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހައްޖު އަގުގެ %75 ދެއްކުމުން ޙައްޖު ޖާގައިގެ ލިސްޓަށް އެރުވޭނެއެވެ. ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙިދުމަތް ހޯދުމާއި ބެހޭ އުޞޫލަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ ގެނެވުނު އުނިއިތުރެއް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރެވޭނެއެވެ. ތިރީގައިވާ ލިންކް އިން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙިދުމަތް ހޯދުމާއި ބެހޭ އުޞޫލު ބަލައިލެވޭނެއެވެ.

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

18 ނޮވެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 2:00 ސުންމިނެޓުގައި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (އެމް.އެޗް.ސީ.އެލް) އިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވާފައެވެ. މި ޖަލްސާގައި އެމް.އެޗް.ސީ އެލްގެ ބޯޑު މެންބަރުންގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ސައްތައިން ސައްތަ ހިއްސާދާރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސަރުކާރު ތަމްސީލްކުރެއްވީ މިނސްޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަލިމަނިކެވެ.


މި ޖަލްސާގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމާއި، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ކުންފުނީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި ކުންފުނީގެ ދުރު ރާސްތާގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭންއެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާކަމާއި، އެ ބިޒްނަސް ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު ފެށިފައިވާ ވާހަކަ ހާމަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅި 2 ވަނަ ކޯޓާ އާ މެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތްި

ނޫސް ބަޔާން


މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަށް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅި 2 ވަނަ ކޯޓާގައި، ލިބޭ ޖާގަ އާ މެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.


ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް މާކެޓްކޮށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އޭޖެންޓުންނާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިއްޖެ

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން 10 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބޭއްވި ސޮއެކުރުމުގެ ޙަފްލާގައި ވަނީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް މާކެޓްކޮށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ހޮވިފައިވާ އޭޖެންޓުންނާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮއްފައެވެ. އެއްބަސްވުން ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ މީޑިއާގެ ހާޒިރުގައެވެ. ސޮއެކުރުމުގެ ޙަފްލާ ނިންމާލުމަށްފަހު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިސްމާއިލް ޙާމީދު ވަނީ މީޑިއާ ބޭފުޅުންނާއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން އޭޖެންޓުން އައްޔަންކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އޭޖެންޓުން އައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ ހުޅުވާލެވިގެން އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހުކަމާއި، އެޕްލިކޭޝަން ލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވެގެން އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހު ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތައްކަން ހާމަކުރެއްވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ ފިޔަވައި ދެން އެހެން ހުރިހައި އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކަކުން އޭޖެންޓުން އައްޔަންކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަންވެސް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

image

ހަމައެހެންމެ އޭޖެންޓުންނަށް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތެއް ނުކުރެއްވޭނެކަންވެސް ހާމަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އޭޖެންޓުން އައްޔަންކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކި އަތަޅޮތަކުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށާއި، އަދި ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދިމަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޢާންމުންނަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާކަން ހާމަކުރެއްވިއެވެ.


a>