އަލްއުސްތާޛު އަބްދުﷲ ނަޞީރު މުޙައްމަދު

ޗެއާރމަން

އަލްއުސްތާޛު އަބްދުﷲ ނަޞީރު މުޙައްމަދު، މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަންގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކުރެވުނީ 28 އޮކޮޓޯބަރ 2021 ގައެވެ. އަލްއުސްތާޛު އަބްދުﷲ ނަޞީރު މުޙައްމަދު ވަނީ ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯއިން އަދި ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރައްވާފައެވެ.


އަލްއުސްތާޛު އަބްދުﷲ ނަޞީރު މުޙައްމަދަކީ 7 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ އަދި މިހާރުވެސް ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފަރާތެކެވެ. ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްމަޤާމުތަކެއް އަދާކޮށްފައިވާ އަލްއުސްތާޛު އަބްދުﷲ ނަޞީރު މުޙައްމަދު މިކުންފުނީގެ ޗެއާރމަންގެ މައްސޫލިއްޔަތު އަދާކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ލީގަލް އެއިޑް އެލް.އެލް.ޕީ. ގެ މެނޭޖިން ޕާޓްނަރގެ މަޤާމް ދަނީ އަދާކުރައްވަމުންނެވެ.

އިސްމާއިލް ޙަމީދު

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަމީދު، މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ 25 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައެވެ. އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަމީދުވަނީ ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް އިން އެކައުންޓިން އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިގްރީ ޙާސިލްކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ޔޫކޭގެ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާޓާރޑް ސެޓިފައިޑް އެކައުންޓްސް (އޭ.ސީ.ސީ.އޭ) ސަނަދު ހޯއްދަވާ، އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ގެ ފެލޯ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަމީދު ވަނީ އެމެރިކާގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޓާރނަލް އޮޑިޓާރސް އިން ސަރޓިފައިޑް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރ ކަމުގެ ސަނަދު ޙާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަމީދު ދަނީ ސެންޗޫރިއަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް (ޕީ.އެލް.ސީ) ގެ ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުގައި ނޮން އެކްޒަކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި އެކުންފުނީގެ އޯޑިޓް ކޮމެޓީގެ ޗެއަރ މަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި މޯލްޑިވް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ) ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ނޮން އެކްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމު އަދި އެކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ އޯޑިޓް ކޮމެޓީގެ ޗެއާރމަންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އިސްމާޢީލް ޙަމީދުވަނީ އެކައުންޓިން އެންޑް ފައިނޭންސް، އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް، އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑު މެނޭޖްމަންޓް، ފައިނޭޝިއަލް ރިޕޯޓިން އަދި ވިޔަފާރީގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދާއިރާގައި 14 އަހަރަށްވުރެގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައެވެ.

ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަފީޤް

ޑިރެކްޓަރ

ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަފީގު، މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑު ނޮންއެގްޒެކެޓިވް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައެވެ. ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަފީގު ވަނީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ޑީ.ބީ.އޭ ޙާސިލްކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާޓާރޑް އެކައުންޓްސް (އޭ.ސީ.ސީ.އޭ)ގެ ސަނަދު ޙާސިލްކޮށް އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ގެ ފެލޯ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައެވެ.

ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަފީގަކީ 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ފައިނޭންޝިއަލް އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އަދި މިހާރުވެސް މިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފަރާތެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މިކުންފުނީގެ އޯޑިޓް ކޮމިޓީގެ ޗެއާރމަންގެ މައްސޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވައެވެ. ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަފީގު ދަނީ އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސާރގެ މަޤާމް އަދާކުރައްވަމުންނެވެ.

ފާތިމަތު ލީނާ

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ލީނާ، މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑުގެ ނޮންއެގްޒެކެޓިވް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކުރެވުނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައެވެ. އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ލީނާ ވަނީ އެކައުންޓިން އެންޑް ފައިނޭންސް އިން މާސްޓަރސް ޙާސިލްކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާޓާރޑް އެކައުންޓްސް (އޭ.ސީ.ސީ.އޭ)ގެ ސަނަދު ޙާސިލްކޮށް އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ގެ ފެލޯ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައެވެ. އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ލީނާ އަކީ އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސިންގެ ދާއިރާ އާއި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާއަށް 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ޚިދުމަތްކޮށް ދެއްވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ލީނާއަކީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ހިންގުމާއި އަދި ވިލާ ކޮލެޖްގެ ޕާޓް-ޓައިމް ލެކްޗަރަރއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދެއްވަމުންދާ ފަރާތެކެވެ.

އަހްމަދު އާސިފް

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާސިފް، މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޯޑުގެ ނޮންއެގްޒެކެޓިވް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަނުކުރެވުނީ 17 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައެވެ. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާސިފް ވަނީ ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލާސް ޑިގްރީ އަދި މާސްޓާރސް ޙާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް އަހްމަދު އާސިފަކީ ކޯޕަރޭޓް ސެކްޓަރގައި 7 އަހަރު ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވައި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ. މިގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕ.ލ.ސ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ)، މޯލްޑިވް ގޭސް ޕ.ވ.ޓ ލ.ޓ.ޑ، އަދި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ (ވެމްކޯ) ގައި ޙިދުމަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާސިފް ދަނީ މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ސީނިއާރ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖާރގެ މަޤާމް އަދާކުރައްވަމުންނެވެ.