ޑޮކިއުމަންޓް ޕޯޓަލް

ޙައްްޖު

ޢުމްރާ

ފަހެލި

އީ.ސާވިސް

ޙައްޖުގެ ޖާގަ ބެއްލެވުމަށް

"ފެންވަރު ރަނގަޅު ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ ޚިދުމަތް، އެކަށީގެންވާ ހެޔޮއަގެއްގައި ހޯއްދެވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޚިޔާރުކުރައްވާ! އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަމާއެކު ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޙައްޖު އަދި ޢުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް މޯލްޑިވްސް ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ހައްދަވަމާ!"

އެންމެ ފަހުގެ ޙަބަރު

ހުޅުމާލޭގައި އެމް.އެޗް.ސީ.އެލްގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެޗް.ޑީ.ސީއާއެކު ސޮއިކުރުން

އިތުރަށް ކިޔާލުމަށް

ޙައްޖު އަދި އުމްރާތަކުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

އިތުރަށް ބެއްލެވުމަށްް

ރައްޔިތުންގެ ޙިދުމަތުގައި

09

އަހަރު

ޚިދުމަތްތެރި

24

މުވައްޒަފުންނާއެކު

6277 ޙައްޖުވެރިންނާއެކު

07

ޙައްޖު ދަތުރު

2624 ޢުމްރާވެރިންނާއެކު

24

ޢުމްރާ ދަތުރު

.

15,535

މެންބަރުން

ސެލަރީ   ޑިޑަކްޝަން   ސްކީމްް

މި ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި މުއައްސަސާތައް

ބައިވެރިންގެ ޝުއޫރު