ޙައްޖުގެ ޖާގަ ބެއްލެވުމަށް:

އައި.ޑީ ކާޑް ނަންބަރު:

އައި.ޑީ ކާޑް ނަންބަރު.: {{hajji.id}}
އެމް.އެޗް.ސީ. ނަންބަރު: {{hajji.mhc_id}}

ޙައްޖަށް ދެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަހަރު :: {{hajji.year}}, : {{hajji.position}} ވަނަ
ޖާގަ ލިބުނު ތާރީޚް: {{hajji.matured_date}}

ނޯޓް : ޙައްޖަށް ދެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަހަރު ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މިކުންފުންޏަށް ލިބުނު ޙައްޖު ކޯޓާގެ އަދަދަށް ބަލައިގެންނެވެ. ކުންފުޏަށް ލިބޭ ކޯޓާގެ އަދަދަށް އިތުރު/ އުނި އަތުވެއްޖެނަމަ ޙައްޖަށް ދެވޭނެ އަހަރު ބަދަލުވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.