މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޢުމްރާގެ ޚިދުމަތް


Umra dhathuru

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ޢުމްރާ ދަތުރުތަކެއް ރާވާނެއެވެ. އަދި މީލާދީ އަހަރު ފެށޭއިރު، ޢުމްރާ ދަތުރުތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާވަލެއް ޢާއްމުކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޢުމްރާއަށް ދާން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ޢުމްރާ ދަތުރެއް ރާވައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.