ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފައިސާ ބަލަހައްޓައިދީ ޙަލާލު އިންވަސްޓުމަންޓުތަކެއް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް

Investment in Hajjcorp

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ދުރާލާ ރާވައިގެން ބައިބަޔަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު ޙާޞިލްކުރާ ޕެކޭޖުގައި ބައިވެރިވާ މެންބަރުން ޖަމާކުރާ ފައިސާ، ކޯޕަރޭޝަންގެ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން، ޝަރީޢާ ހުއްދަކުރާ އިންވެސްޓުމަންޓުތަކުގައި އިންވެސްޓުކޮށްގެން ލިބޭ ފައިދާގައި ޝާމިލުކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން ކުރެވޭ އިންވެސްޓުމަންޓުތަކުން ލިބޭ ފައިދާގެ %95 ބަހާނީ ދުރާލާ ރާވައިގެން ބައިބަޔަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު ޙާޞިލްކުރާ ޕެކޭޖުގައި ބައިވެރިވާ މެންބަރުންގެ މެދުގައެވެ.