ޖާގަ ލިބިފައިވޭތޯ ބެެއްލެވުމަށް:

އައި.ޑީ. ނަންބަރު:

އައި.ޑީ.: {{hajji.id}}
އެމް.އެޗް.ސީ. ނަންބަރު: {{hajji.mhc_id}}

ޖާގަ ލިބިފައިވާ އަހަރު: {{hajji.year}}
ޖާގަ ލިބުނު ތަރުތީބު ނަންބަރު: {{hajji.position}} ވަނަ
ޖާގަ ލިބުނު ތާރީޚް: {{hajji.matured_date}}

ޙައްޖުކޯޓާ އިތުރަށް ލިބިއްޖެނަމަ ޖާގަ ހަމަޖެހޭނެ ގޮތް: (ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އިތުރު ކޯޓާ ލިބޭފަދައިން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ޖާގަ 2 ގުނައަށް ލިބިއްޖެނަމަ)

ޖާގަ ލިބިފައިވާ އަހަރު: {{hajji.year2}}
ޖާގަ ލިބުނު ތަރުތީބު ނަންބަރު: {{hajji.position2}} ވަނަ
ޖާގަ ލިބުނު ތާރީޚް: {{hajji.matured_date}}