ޙައްޖު ކިޓް

ތަޢާރަފް:

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޙައްޖަށް އަދި ޢުމްރާއަށް ދާން ގަޞްދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަގޮތަކަށް ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ އަޅުކަން ކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން، މި ތަޢާރަފްކުރެވޭ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ޙައްޖާއި ޢުމްރާވެރިންނަށް ދޫކުރެވޭ ކިޓް ވެގންދާނީ ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ އަޅުކަން ލުއިފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ކުރުމަށް އެޅިގެންދާ ބިންގަލަކަށެވެ.

އަދި ހަމަ އެހެންމެ، މިއީ ޙައްޖާއި ޢުމްރާވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ކިޓެއް ތަޢާރަފްކުރެވޭ ފުރަމަ ފަހަރެވެ.

ޙައްޖާއި ޢުމްރާވެރިންނަށް ދޫކުރާ ކިޓްގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް:

hajj kit HajjCorp

  1. ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ އިޙުރާމާއި އަންހެން ބޭފުޅުންގެ އިޙުރާމް ފޮތި

ފެންވަރު ރަނގަޅު ފޭރާމުގައި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝްންގެ ލޯގޯ އާއި އެކު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ އިޙުރާމަކީ ނޭފަތަށް ކުނޑީގެ އަސަރު ނުކުރާނެ، ފޭރާންހެޔޮ އުފެއްދުމެކެވެ.

ޚިޔާރު ކުރެވިފައިވާ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ އިޙްރާމް ފޮއްޗަކީ ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މާހައުލާއި ގުޅޭ، ލައިގެން އުޅެން ފަސޭހަ، ފާޅުކަން ކުޑަ ފޮއްޗެކެވެ.

ihram hajj kit

2. ފޮށި

ޙައްޖުވެރިޔާގެ ފޮށި ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ އެއާރލައިން ތަކުން އާއްމުކޮށްދޫކުރާ ބަރުދަން ފުރިހަމައަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ، 24 އިންޗީގެ، އެންމެ ހެޔޮވަރު ސައިޒަށެވެ.

ޙައްޖާއި ޢުމްރާވެރިންނަށް ދޫކުރާ ފޮއްޓާއި، ކިޓުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ތަކެތިވެސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބެލުމަށް ފަހު، ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު އާލާތައް ބޭނުން ކޮށްގެނެވެ. ކިޓުގެ ހުރިހާ ތަކެތީގައިވެސް ދިވެހި ޤައުމީ ދިދައާއި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ލޯގޯ ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، މި ކިޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ ކުލަތަކަކީ ކިޓުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެ ނަމަ ފަސޭހައިން ހޯދޭނެ، ފާޅުކަންބޮޑު، ދިވެހި ގައުމިއަޔަތާއި ގުޅޭ ކުލަ ތަކެވެ.

Hajj Bag HajjKit HajjCorp

3. އަތްދަބަސް

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުނާއި، ސިއްޙީގޮތުން ނިކަމެތި ހައްޖު އަދި އުމްރާވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ދަމާލެވޭނެހެން (ޓްރޯލް ކޮށްލެވޭނެހެން) އަތް ދަބަސް ވަނީ ފަރުމާކުރެވިފައެވެ. އެހެން ކަމުން، އަތްދަބަސް ކިތަންމެ ބަރު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ފަސޭހަ ކަމާއެއެކު އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

Hajj Hand Bag HajjKit HajjCorp

4. ޒީނަތްތެރިވާ ދަބަސް

ޒީނަތްތެރިވާ ތަކެތި އެޅުމަށް ދަބަހެއް މިކިޓްގައި ހިމެނިފައިވަނީ ޙައްޖާ ޢުމްރާގެ އަޅުކަމުގައި އުޅޭއިރު ފަސޭހަކަމާއިއެކު އެކައްޗެއްގައި ޒީނަތްތެރިވާ ސާމާނު ގެންގުޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ފެންވަރައި ޒީނަތްތެރިވުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު ކުޑަކުރެވި އަޅުކަމުގައި ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ. އަދި، ޒީނަތްތެރިވާ ތަކެތިއަޅަން ވަކި ދަބަހެއް އޮތުމުން ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ކުރެވޭ ދަތުރުތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެވެ.

Hand Bag Hajjkit HajjCorp

5. އަތްމަތީ ދަބަސް

ފައިވާނުގެ އިތުރުން، މޯބައިލް ފޯނާއި ފައިސާ އާއި އަދިވެސް އަތްމަތީގައި ގެންގުޅޭ މުހިންމު ތަކެތި ލެވޭނެ ގޮތަށް  އަތްމަތީ ދަބަސަ ވަނީ ފަރުމާކުރެވިފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޙަރަމްފުޅު ތެރޭގައި ފަސޭހަކަމާއިއެކު އަޅުކަމުގައި އުޅެވޭނެއެވެ. މިދަބަސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ފިރިހެން ބޭފުޅުން އިޙުރާމުގައި ތިބޭއިރު އުނަގަނޑުގައި އަޅުވާލެވޭނެ ގޮތަށެވެ. އެހެންކަމުން  އަތްމަތީ ދަބަސް އިޙުރާމު ފޮށާގެ މަތިން އަޅުވާލެވޭ ބެލްޓެއްގެ ގޮތުގައި ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި، އަންހެން ބޭފުޅުންނާއި ފިރިހެން ބޭފުޅުނަށްވެސް މި ދަބަސް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ކޮނޑުގައި އަޅުވާލައިގެން އުޅެވޭނެއެވެ.

Hand Bag Hajjkit HajjCorp

6. ސްނެކް ބޮކްސް (ލުއިކާނާފޮށި)

ޙައްޖާއި ޢުމްރާވެރިންނަށް ދޫކުރާ ކިޓުގައި ސްނެކް ބޮކްސް އެއް (ލުއި ކާނާ ފޮއްޓެއް) ހިމެނިފައިވަނީ ތާޒާކަމާއި އެކު ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ގައި ކުރެވޭ ދަތުރުތަކުގައި ކާލާނެ އެއްޗެއް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި؛ ޙައްޖާއި ޢުމްރާ ދަތުރަކީ ދުރާލާ ވަރަށް ގިނަ ތައްޔާރީތަކެއް ވެވިގެން ކުރެވޭ ދަތުރެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސް މަޑުކޮށްލަން ޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެ ނަމަ، އެފަދަ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ފަސޭހަކަމާއި އެކު ލުއި ކެއުމެއް ފޯރުކޯށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައެވެ.

Lui Kaana HajjKit HajjCorp

7. ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ އަތްމަތީ ފޮތާއި ދުޢާ ކާޑު

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ދުޢާ ކާޑަކީ ތަވާފު ކުރުމާއި، ޞަޢުޔު ކުރުމުގައި، އަދި ބައިބޯ ތަންތާގައި ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ގެންގުޅެވޭނެހެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ދުޢާ ކާޑުތަކެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އަތްމަތީ ފޮތް ޗާޕުކުރެވިފައިވަނީ، ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އެހެނަސް ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ އަޅުކަމުގައި ގެންގުޅެން ފަސޭހާ ވާނެގޮތަށެވެ.

Hajj Foi & Hajj Dua Card HajjCorp

8. ޖީބު ކާޑާއި ލޯގޯ

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޙައްޖަށް އަދި ޢުމްރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް އެބޭފުޅެއްގެ އަމިއްލަ މައުލޫމާތު އަރަބި، އިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި ބަހުން ހިމެނޭނެހެން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ފޮޓޯޖެހި ޖީބު ކާޑެއް ދެވޭނެއެވެ. އަދި، އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ބުރުގާގައި ޖެހުމަށްޓަކާ ކޮންމެ އަންހެން ބޭފުޅަކަށް މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ 03 ލޯގޯ މި ކިޓުގައި ހިމެނެއެވެ.

jeebu Card HajjCorp

9. ޕެންޑްރައިވް

ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ ހަނދާނަތައް ރައްކާކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއިން ކުރާ ކޮންމެ ޙައްޖު އަދި ޢުމްރާ ދަތުރެއްގެ ބައިވެރިންގެ ފޮޓޯ، މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ނަގާނެއެވެ. އަދި، މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އެއަހަރަކު ޙައްޖު ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ދަތުރު ނިންމުމަށްފަހު  އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި، ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި އެކު މި ޕެންޑްރައިވް ދެވޭނެއެވެ.

Pen Drive HajjKit HajjCorp

މުސްތަޤުބަލުގައި މިކިޓް މުއްސަނދިވެގެންދާނެ….