11:14 07/09
ހައްޖުވެރިން މާލެ އައުން

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދިޔަ ހައްޖުވެރިން މިހާރު ވަނީ ހައްޖުގެ އަޅުކަން ނިންމާފަ އެވެ. އެމީހުން އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ދަނީ ވަމުންނެވެ. ފުރަތަމަ ދެ ފްލައިޓްގެ ދަތުރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

18:43 04/09
ހައްޖުވެރިން މައްކާގައި

މިހާރު ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން ވެސް ވަނީ މައްކާއަށް ގޮސްފަ އެވެ. އަދި މިހާރު ދަނީ ގެފުޅު ވަށައި ތޮއާފުލް އިފާލާ ކުރަމުންނެވެ.

17:38 04/09

ހައްޖުވެރިން މިނާގައި ތިބޭ ޓެންޓައް ޒިޔާރަތްކޮށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވަނީ ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވާފަ އެވެ.

21:33 03/09

ތިން ޖަމްރާއަށް ހިލަ އުކުމަށްފަހު ހައްޖުވެރިން މިހާރު ދަތުރުކުރަމުން ދަނީ އެނބުރި މައްކާއަށެވެ.

03:30 03/09

މިހާރު ހައްޖުވެރިން ދަތުރުކުރަމުން ދަނީ ހިލައުކުމަށް ޖަމްރާއަށެވެ.

02:27 03/09

ހައްޖުވެރިން މިހާރު ތިބީ މިނާގެ ޓެންޓްތަކުގަ އެވެ. އެމީހުންގެ ހައްޖު ގަބޫލުކުރައްވާންދޭވެ!

23:24 02/09
ހައްޖުވެރިން މިހާރު ތިބީ މިނާގައި

ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން ވެސް މިހާރު ތިބީ މިނާގައި އެމީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ޓެންޓްތަކުގަ އެވެ.

23:19 02/09
ހައްޖުވެރިން މިނާއަށް ދާން ފެށުން

އަރަފާތު ދުވަހު އަރަފާތުގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު މިހާރު ހައްޖުވެރިން ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ މިނާގައި އެމީހުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ޓެންޓްތަކަށް ދިޔުމަށެވެ.

17:17 31/08
ހައްޖުވެރިން އަރަފާތުގައި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ހަވާލުގައިވާ ހައްޖުވާ ހުރިހާ ދިވެހިން ވެސް މިހާރު ތިބީ އަރަފާތު ބިމުގަ އެވެ. މި ވަގުތު އަރަފާތު ބިމުގެ ހޫނުމިން ހުރީ 41 ޑިގްރީގަ އެވެ.

16:15 31/08

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖުވާ ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް މިހާރު ވަނީ އަރަފާތު ބިމަށް ދެވިފަ އެވެ.

08:13 31/08

07:10 31/08

އަރަފާތު ބިމަށް ދިޔުމަށް މިހާރު ހައްޖުވެރިން ދަނީ ބަސްތަކަށް އަރައި، ދަތުރަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

07:08 31/08
އަރަފާތަށް ދިޔުން

މިނާގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު އަރަފާތު ބިމަށް ދިޔުމަށް މިހާރު ހައްޖުވެރިން ވަނީ މިސްރާބު ޖަހާފަ އެވެ.

03:51 31/08

މިނާގައި ހައްޖުވެރިން ރޭގަނޑުގެ ކުއުމަށް މިހާރު ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

 

12:48 30/08

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖުވާ ހުރިހާ މީހުން މިހާރު ތިބީ މިނާގެ ޓެންޓްތަކުގަ އެވެ.

08:47 30/08

07:45 30/08
މިނާއަށް ދިޔުން

ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިހާރު ދަނީ ފައިމަގުގައި މިނާއަށް ދަތުރުކުރަމުންނެވެ.

22:45 29/08

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖުވާ މީހުން މިރޭ މިނާއަށް ދިޔުމަށް ފުރާނެ އެވެ.

14:54 28/08

ފަހު ވަގުތު ލިބުނު ކޯޓާގައި ހައްޖަށް ދިޔަ 300 މީހުން މިހާރު ވަނީ އެމީހުންގެ ފުރަތަަމަ އުމްރާ ކޮށްފަ އެވެ.

05:49 28/08
އާ ކޯޓާގައި ދިޔަ އެންމެން މައްކާއަށް ގޮސްފި

އެންމެފަހު ވަގުތު ލިބުނު ހައްޖު ކޯޓާގައި މައްކާއަށް ފުރި 300 މީހުން ވެސް މިހާރު ވަނީ މައްކާއަށް ގޮސްފަ އެވެ. އެމީހުން މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ ފުރަތަމަ އުމްރާއަށެވެ.

13:40 27/08
300 މީހުން މައްކާއަށް ފުރައިފި

އެންމެފަހު ވަގުތު ލިބުނު ހައްޖު ކޯޓާގައި ހައްޖަށްދާ މީހުން މިއަދު ވަނީ ފުރާފަ އެވެ. ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންނަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ލިބުނު ކޯޓާގައި ހައްޖަށް ފުރީ 300 މީހުންނެވެ.

19:46 26/08

އެންމެފަހު ވަގުތު ލިބުނު ކޯޓާގައި ހައްޖަށް ދާ ފަރާތްތައް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ އެވެ. ފްލައިޓް ފުރާ ގަޑިއަކީ މާދަމާ މެންދުރުފަހު 1:30 އެވެ.

19:44 26/08

އެންމެ ފަހު ވަގުތު ލިބުނު ކޯޓާގައި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދާ 300 މީހުންނަށް މިއަދު ހަވީރު ވަނީ ފުރަތަމަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މިރޭ ވެސް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ދާނެ އެވެ.

16:30 22/08
މައްކާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު ފެށުން

މައްކާގެ އެކި ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ދަތުރު މިއަދު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ ތިންގުރޫޕަކަށް ބަހައިލައިގެން ޒިޔާރަތް ދަތުރުތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ފުރަތަމަ ގުރޫޕުން މިއަދު ވަނީ މިނާ، އަރަފާތު އަދި މުޒްދަލިފާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ސައުރު އާއި ނޫރު ފަރުބަދައަށް ވެސް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެ އެވެ.

01:23 21/08
ޚާއްސަ ދެންނެވުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިއަހަރު އިތުރަށް ލިބުނު 1000 ކޯޓާގެ ތެރެއިން 500 ކޯޓާ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ވީމާ، ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙަވާލުގައި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ޖާގަ ކަށަވަރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް މިހާރު ފައިސާ ދައްކަވަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި، ވަގުތުން ފައިސާ ދައްކަވައިގެން މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، މިކޯޓާގައި ޙައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 21 އޮގަސްޓް 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 10:00 ގެ ކުރިން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ގުޅުއްވުމަށްފަހު ނަންނޯޓު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އެހެން ދަތުރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން، މިދަތުރުގައިވެސް 2 ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތާއި، މަދީނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން އޮންނާނެއެވެ. މިކޯޓާގައި ޙައްޖަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ފުރުމަށް ލަފާކުރެވިފައިވަނީ 26 އޮގަސްޓް 2017 ގައެވެ.

01:53 20/08

މައްކާގެ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން މާދަމާ ފަށާނެ އެވެ. މި ޒިޔާރަތް ދަތުރު ކުރިއަށް ގެންދާނީ ތިން ދުވަހަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

23:37 17/08

ދެވަނަ ގުރޫޕް މަދީނާގެ ޒިޔާރާތަށްފަހު މައްކާއަށް ގޮސް މިހާރު ވަނީ އުމްރާ ކޮށްފަ އެވެ.

 

18:35 17/08
ދެވަނަ ގުރޫޕްގެ މަދާނީ ދަތުރު ނިންމުން

ދެވަނަ ގުރޫޕްގެ މަދީނާ ޒިޔާރަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފަ އެވެ. މަދީނާއިން މައްކާއަށް ދިޔުމަށްފަހު ގުރޫޕްގެ ބައިވެރިން އުމްރާ ކުރާނެ އެވެ.

 

14:28 17/08
ދެވަނަ ގުރޫޕް މަދީނާގައި

ދެވަނަ ގުރޫޕް މިއަދު ވަނީ މަދީނާގެ ތާރީހީ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އުހުދު ފަރުބަދަ އާއި ޤުބާ މިސްކިތާއި މަޝްހޫރު ކަދުރު ދަނޑުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. މި ޒިޔާރާތުގައި މަދީނާގައި ތައުލީމް ހާސިލުކުރާ ދިވެހި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ، ގުރޫޕްގެ މެންބަރުންނަށް ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ދީފައިވެ އެވެ.

16:35 15/08

ދެވަނަ ގުރޫޕް މިއަދު ވަނީ މަދީނާގެ ރައުލާ ޒިޔާރަތްކޮށްފަ އެވެ.

16:32 15/08
ފުރަތަމަ ގުރޫޕް އެނބުރި މައްކާއަށް

މަދީނާގެ ޒިޔާރާތަށްފަހު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕް މިހާރު ވަނީ މައްކާއަށް ގޮސްފަ އެވެ. މި ގުރޫޕްގައި ހިމެނެނީ 350 މީހުންނެވެ. 

12:29 15/08
ދެވަނަ ގުރޫޕް މަދީނާއަށް

މަދީނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ދެވަނަ ގުރޫޕް މިހާރު ވަނީ ދަތުރު ފަށާފަ އެވެ. މި ގުރޫޕްގައި ހިމެނެނީ 349 މީހުންނެވެ. މަދީނާގެ ޒިޔާރަތަށްފަހު އުމްރާއެއް ކުރާނެ އެވެ.

18:13 14/08
ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގެ މަދީނާ ދަތުރު ނިންމާލައިފި

މިހާރު މަދީނާގައި ތިބި 350 މީހުން ވަނީ މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު ނިންމާލާފަ އެވެ. މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރަށްފަހު އުމްރާ ކުރާނެ އެވެ. ބާކީ ތިބި މީހުން މީހުން މަދީނާ ދަތުރު ފަށާނީ މާދަމާ އެވެ.

12:24 14/08
ތާރީހާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

މަދީނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފުރަތަމަ ގުރޫޕްގެ ހުރިހާ މީހުން ވަނީ މަދީނާގެ ތާރީހީ ތަންތަނަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކޮށްފަ އެވެ. މި ޒިޔާރާތުގައި އިސްލާމީ ތާރީހާ ގުޅޭ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ދީފައިވެ އެވެ.

 

22:19 13/08

19:01 13/08
މަދީނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

މަދީނާއަށް ކުރާ ޒިޔާރަތް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ޓީމްގައި 350 މީހުން މިއަދު ވަނީ މަދީނާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފަ އެވެ. އެމީހުން ދަތުރުކުރުމަށް 8 ބަހުގެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. މި ދަތުރުގައި މަދީނާގެ މަސްޖިދުލް ނަބަވީ އާއި ރައުލާ ޤުބާ މިސްކިތް އަދި އިސްލާމީ ތާރީހުގައި އެކިއެކި ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެ އެވެ. މަދީނާ ހައްޖުވެރިން ތިބެން ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮޓަލަކީ ސޮފްރާ އަލް އީމާން އެވެ. އެ ހޮޓަލަކީ ނަބަވީ މިސްކިތަށް ފަސް މިނެޓް ތެރޭގައި ދެވޭ ހިސާބުގައި ހުންނަ ހޮޓަލެކެވެ. ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ބައިވެރިނުވާ މީހުން މަދީނާ ދަތުރަށް ފުރާނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ. މަދީނާ ދަތުރަށްފަހު އުމްރާ ކުރާނެ އެވެ.

16:07 12/08
ހުރިހާ މީހުން މައްކާގައި، ފުރަތަމަ އުމްރާކޮށްފި

މި އަހަރު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް މިހާރު ވަނީ މައްކާއަށް ގޮސްފަ އެވެ. ހައްޖުވެރިން ގޮސްފައިވަނީ ތިން ފްލައިޓެއްގަ އެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 694 މީހުނެވެ. އެންމެންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅުއިރު އެންމެން މިހާރު ވަނީ ފުރަތަމަ އުމްރާ ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

06:54 12/08
ތިންވަނަ ފްލައިޓްގެ ބައިވެރިން ޢުމްރާވުމަށް ހަރަމަށް ދަނީ

ތިންވަނަ ފްލައިޓްގެ ހުރިހާ ޙާޖީންވެސް މިހާރުވަނީ މައްކާގެ ހޮޓަލަށް އާދެވިފައެވެ. މައްކާގައި ޙައްޖުވެރި ތިބޭނީ “ރެފާ” ހޮޓަލުގައެވެ. ހޮޓަލުގައި މަޑު ކުރުމަށްފަހު މިހާރު ތިބީ އުމްރާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހަރަމްގައެވެ.

05:49 12/08
ތިންވަނަ ފްލައިޓްގެ ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންވެސް ހޮޓަލުގައި

ތިންވަނަ ފްލައިޓްގެ ހުރިހާ ޙާޖީންވެސް މިހާރުވަނީ މައްކާގެ ހޮޓަލަށް އާދެވިފައެވެ. މައްކާގައި ޙައްޖުވެރި ތިބޭނީ “ރެފާ” ހޮޓަލުގައެވެ.
ޙައްޖުވެރިން ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮޓަލާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖުގެ މާތް އަޅުކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ހާޖީން މައްކާގައި ތިބޭނީ ރެފާ ހޮޓަލުގައެވެ. ގާތްގަޑަކަށް 12 މިނެޓުން ހޮޓަލުން ހަރަމްފުޅަށް ހިނގާލާފައި ދެވޭނެއެވެ.

 

03:30 12/08
ތިންވަނަ ގުރޫޕް ޖިއްދާގައި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހަވާލުގައި މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔަ ހައްޖުވެރިންގެ ދެވަނަ ގްރޫޕް މިހާރު ތިބީ ޖިއްދާ އެއާޕޯޓުގައެވެ. 198 މީހުންގެ މިގްރޫޕްގެ ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެ އެވެ. އެ ފަރާތްތައް މިހާރު ދަތުރުކުރަމުން ދަނީ މައްކާއަށެވެ.

22:09 11/08
ތިންވަނަ ގްރޫޕް ފުރައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށްދާ އެންމެ ފަހު ގުރޫޕް ފުރާފައިވަނީ މިރޭ 20:35ގައެވެ. މިއަދު ފުރާފައިވާ 198 މީހުންގެ ފްލައިޓް ޖިއްދާ އެއަރޕޯޓުގައި ޖައްސާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ މިރޭ 00:05 ގައެެވެ.
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދަނީ ޖުމްލަ 700 މީހުންނެވެ.

06:44 11/08
ދެވަނަ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުން ޢުމްރާވެއްޖެ

ދެވަނަ ފްލައިޓުން މައްކާއަށް ދިޔަ ޙާޖީއިން މިހާރުވަނީ ޢުމްރާކޮށް ނިންމާފައެވެ.

 

06:30 11/08
ދެވަނަ ފްލައިޓްގެ ބައިވެރިން ޢުމްރާވުމަށް ހަރަމަށް ދަނީ

ދެވަނަ ފްލައިޓްގެ ހުރިހާ ޙާޖީންވެސް މިހާރުވަނީ މައްކާގެ ހޮޓަލަށް އާދެވިފައެވެ. މައްކާގައި ޙައްޖުވެރި ތިބޭނީ “ރެފާ” ހޮޓަލުގައެވެ. ހޮޓަލުގައި މަޑު ކުރުމަށްފަހު މިހާރު ތިބީ އުމްރާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހަރަމްގައެވެ.

 

05:38 11/08
ދެވަނަ ފްލައިޓްގެ ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންވެސް ހޮޓަލުގައި

ދެވަނަ ފްލައިޓްގެ ހުރިހާ ޙާޖީންވެސް މިހާރުވަނީ މައްކާގެ ހޮޓަލަށް އާދެވިފައެވެ. މައްކާގައި ޙައްޖުވެރި ތިބޭނީ “ރެފާ” ހޮޓަލުގައެވެ.
ޙައްޖުވެރިން ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮޓަލާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖުގެ މާތް އަޅުކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ހާޖީން މައްކާގައި ތިބޭނީ ރެފާ ހޮޓަލުގައެވެ. ގާތްގަޑަކަށް 12 މިނެޓުން ހޮޓަލުން ހަރަމްފުޅަށް ހިނގާލާފައި ދެވޭނެއެވެ.

05:30 11/08
ދެވަނަ ގުރޫޕް ޖިއްދާގައި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހަވާލުގައި މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔަ ހައްޖުވެރިންގެ ދެވަނަ ގްރޫޕް މިހާރު ތިބީ ޖިއްދާ އެއާޕޯޓުގައެވެ. 282 މީހުންގެ މިގްރޫޕްގެ ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެ އެވެ. އެ ފަރާތްތައް މިހާރު ދަތުރުކުރަމުން ދަނީ މައްކާއަށެވެ. 

23:11 10/08
ޙަވީރުސައި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖުވާން މައްކާއަށް ގޮސް ތިބި ފުރަތަމަ ގުރޫޕްގެ މީހުންނަށް ދަރުހެއް މިއަދު ވަނީ ދެއްވާފަ އެވެ. ދަރުހާއެކު ހަވީރުގެ ހާއްސަ ސަޔެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ. 

20:34 10/08
ދެވަނަ ގްރޫޕް ފުރައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށްދާ ދެވަނަ ގުރޫޕް ފުރާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 17:20ވެ. މިއަދު ފުރާފައިވާ 282 މީހުންގެ ފްލައިޓް ޖިއްދާ އެއަރޕޯޓުގައި ޖައްސާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ މިރޭ 00:30 ގައެެވެ.
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދަނީ ޖުމްލަ 700 މީހުންނެވެ.

12:51 10/08
ދެވަނަ ޓީމު މިއަދު ފުރަނީ

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށްދާ ފަރާތްތަކުގެ ދެވަނަ ފްލައިޓް މިއަދު ފުރާނެ އެވެ. އެއާޕޯޓް ފެރީ އޮންނާނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 1:30 ގަ އެވެ. އަދި ފްލައިޓް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަކީ ހަވީރު 5:20 ގަ އެވެ.

17:44 09/08

ހައްޖުވާ ފަރާތްތަކަށް ސިމް ކާޑް ވިއްކުމުގެ އިންތިޒާމް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ވަނީ ހޮޓެލްގައި ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.

17:20 09/08
ދެވަނަ ޓީމުގެ އަޕްޑޭޓް

17:05 09/08

13:43 09/08
ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުން ޢުމްރާވެއްޖެ

ފުރަތަމަ ފްލައިޓުން މައްކާއަށް ދިޔަ ޙާޖީއިން މިހާރުވަނީ ޢުމްރާކޮށް ނިންމާފައެވެ.

09:47 09/08
ފުރަތަމަ ފްލައިޓްގެ ބައިވެރިން ޢުމްރާވުމަށް ހަރަމަށް ދަނީ

07:59 09/08
ފުރަތަމަ ފްލައިޓްގެ ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންވެސް ހޮޓަލުގައި

ފުރަތަމަ ފްލައިޓްގެ ހުރިހާ ޙާޖީންވެސް މިހާރުވަނީ މައްކާގެ ހޮޓަލަށް އާދެވިފައެވެ. މައްކާގައި ޙައްޖުވެރި ތިބޭނީ “ރެފާ” ހޮޓަލުގައެވެ.
ޙައްޖުވެރިން ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮޓަލާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖުގެ މާތް އަޅުކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ހާޖީން މައްކާގައި ތިބޭނީ ރެފާ ހޮޓަލުގައެވެ. ގާތްގަޑަކަށް 12 މިނެޓުން ހޮޓަލުން ހަރަމްފުޅަށް ހިނގާލާފައި ދެވޭނެއެވެ.

02:53 09/08
ސަފީރު، އަބްދުﷲ ހަމީދު ޙާޖީންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފްލައިޓްގެ ޙާޖީންނަށް ރާއްޖެއިން ސައުދީއަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު، އަބްދުﷲ ހަމީދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޙާޖީން އެއާރޕޯޓްއިން ނުކުތް ވަގުތު ސަފީރު ވަނީ ޙާޖީންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ޙާލު ބައްލަވާފައެވެ.

02:17 09/08
ފުރަތަމަ ފްލައިޓްގެ ޙައްޖުވެރިން ޖިއްދާގައި

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ޙަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔަ ޙައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް މިހާރު ތިބީ ޖިއްދާ އެއާޕޯޓުގައެވެ. 214 މީހުންގެ މިގްރޫޕްގެ ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންގެ ޙާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

17:28 08/08
ފުރަތަމަ ގުރޫޕް ފުރައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށްދާ ފުރަތަމަ ގުރޫޕް ފުރާފައިވަނީ މިއަދެވެ. މިއަދު ފުރާފައިވާ 214 މީހުންގެ ފްލައިޓް ޖިއްދާ އެއަރޕޯޓުގައި ޖައްސާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ މިރޭ 00:05 ގައެެވެ.
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދަނީ ޖުމްލަ 700 މީހުންނެވެ.

11:04 08/08
ޙައްޖުވެރިން ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮޓަލާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖުގެ މާތް އަޅުކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ހާޖީން މައްކާގައި ތިބޭނީ ރެފާ ހޮޓަލުގައެވެ. ގާތްގަޑަކަށް 12 މިނެޓުން ހޮޓަލުން ހަރަމްފުޅަށް ހިނގާލާފައި ދެވޭނެއެވެ.

13:54 07/08
ފުރަތަމަ ގްރޫޕްގެ ޙައްޖުވެރިންގެ ފޮށި ހަވާލުވާން ފަށައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށްދާ ފުރަތަމަ ގުރޫޕްގެ ފަރާތްތަކުގެ ފޮށި ހަވާލުވާން ފަށައިފިއެވެ.

11:59 06/08

19:21 04/08
ތިންވަނަ ޓްރެއިނިން

ހައްޖު ރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރު ހައްޖަށްދާ ފަރާތްތަކަށް ބޭއްވި ތިންވަނަ ޓްރެއިނިން ސެޝަނުގައި މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ލޮޖިސްޓިކްސްއާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. މި ސެޝަނުގައި ގިނަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރާނެ ގޮތާއި ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރި އެވެ.

16:18 04/08
ދެވަނަ ޓްރެއިނިން

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރު ހައްޖަށްދާ ފަރާތްތަކަށް ބޭއްވި ދެވަނަ ޓްރެއިނިން ސެޝަނުގައި މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ އިސްލާމް ދީނާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އިސްލާމް ދީނާ ގުޅޭ ތަފާތު މައުލޫމާތު މި ސެޝަންގައި ދީފައިވެ އެވެ. 

14:15 04/08
ހައްޖު ތަކާފުލްގެ މައުލޫމާތު ދިނުން

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރު ހައްޖަށްދާ ފަރާތްތަކަށް އަޔާދީ ތަކާފުލްގެ ހައްޖު ތަކާފުލްއާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފަ އެވެ.

11:09 04/08
ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިނިން

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރު ހައްޖަށްދާ ފަރާތްތަކުގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިނިން ސެޝަން މިއަދު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. މި ޓްރެއިނިން ސެޝަނަކީ މެޑިކަލް އާއި އެމެޖެންސީ އަދި ޕްރެކްޓިސްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ސެޝަނެކެވެ.

09:02 04/08
އެޑްވާންސް ޓީމް ފުރުން

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެޑްވާންސް ޓީމު މިއަދު ވަނީ ޖިއްދާއަށް ގޮސްފަ އެވެ.

08:57 04/08
ހައްޖު އެސިސްޓެންޓުން ތަމްރީނުކޮށްފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހައްޖަށްދާ ފަރާތްތަކާއެކު ދާ އެހީތެރިން ތަމްރީނުކުރުމަށް މިއަދު ވަނީ ޓްރެއިނިން ސެޝަނެއް ބާއްވާފަ އެވެ.