Monthly Archives: February 2018

Create our analysis cardstock low-cost Split up the generate-time monotony with essay paper writing services these entertaining choices to nearby FM. If you’ve at any time invested a great deal of time sitting down in targeted traffic, you know that nearby radio can get pretty monotonous. How many occasions can… Read More
Every day Producing Exercise If you ever nonetheless request yourself exactly where to discover the most inexpensive essay on the internet composing services, we have the answer for you personally – proper below we’re. We have acquired acquired customers’ believe in for a lot of years of our presence. But… Read More
Take pleasure in in 90 Days Book Analysis - The Book The fact that Shows How to Find Love with 90 Days Perhaps you have gotten that dating invite you've always wanted from the person you are appreciating for a while right now? It must be exciting! That you are… Read More
04 ފެބްރުއަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށާއި ކުންފުނިން ޢާންމުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ގަޑިތަކަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ. އެގޮތުން، މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 02:30 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރު 12:30 އަށެވެ. Read More
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ މާރިޗް މަހު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢުމްރާ ދަތުރަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމާއި، ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން، މި ޢުމްރާއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުން މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދަރު 12:30 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. ދެ ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތާއެކު، ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މައްކާ އަދި މަދީނާއަށް ކުރެވޭ 10 ދުވަހުގެ… Read More
މާރިޗު 2018 ގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މި އަހަރުގެ މާރިޗު 2018 ގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ 2 ދާއިރާއަކުން ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށެވެ. އެދާއިރާތަކާއި ބޭނުންވާ އަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 2 ކައްކާ 2 ސަޕޯޓް ސާރވިސް އޮފިސަރ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓު www.mhcl.mv އިން ލިބޭނެކަމަށެވެ.… Read More
  މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރުމާއި، އާންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ސިއްރު ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން، އެމް.އެޗް.ސީ.އެލް އާއި ޑީ.އެން.އާރ އާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. 08 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި ޑީ.އެން.އާރ ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމް.އެޗް.ސީ.އެލްގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިދުރީސް އިސްމާޢީލެވެ. އަދި ޑީ.އެން.އާރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ފަރީދާ ޔޫސުފްއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙަވާލުގައި… Read More
Get a Original of charge Estimate and See How Reasonably priced Our Providers Are is a single of the most renowned names in the spot of ideal customized essay producing providers. Getting most dedicated and specialist people is critical to make positive that you are paying income for the appropriate… Read More