Monthly Archives: June 2016

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ދާ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް 1 ރަމަޟާން ވީ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ފުރާފައެވެ. ޢުމްރާވެރިން ސަޢުދީގައި ހޭދަކުރާނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހެވެ. ކޯޕަރޭޝަންގެ އެހެނިހެން ޢުމްރާ ދަތުރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މި ދަތުރުގައިވެސް ދެ ޢުމްރާ ކުރުމުގެ އިތުރުން މައްކާއާއި މަދީނާގެ އިސްލާމީ ތާރީޚީ ތަންތަނަށް ޒިޔާރާތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި… Read More
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 05 ޖޫން 2016 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ކޯޕަރޭޝަންގައި ރެޖިސްޓްރީވެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރެވިފައެވެ. ސެންޓަރަލް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. ޙައްޖު ދަތުރަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ އިތުރުން ޢުމްރާ ދަތުރުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި… Read More