Monthly Archives: June 2015

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯރޕަރޭޝަންއިން މިރަމަޟާންމަހުގައި މައްކާގެ ބިމުގައި އަޤީޤާ ކަތިލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެކޯރޕަރޭޝަންއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މައިން ބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން، މާތްވެގެންވާ މައްކާގެ ބިމުގައި ޢަޤީޤާ ކަތިލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޢަޤީޤާ ކަތިލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން އަޤީޤާ ކަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތުން ޢަޤީޤާކަތިލުމަށްއެދޭ ފޯމާއި، ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި02 ޖުލައި2015… Read More