ޚަބަރު

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙާޖީން ތިބޭ ހޯޓާ ތަކުގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު އާންމުކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން 1436 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ވަޑައިގެން 1300 ބޭފުޅުން ތިއްބަވަނީ 3 ހޮޓަލެއްގައެވެ. ހަރަމްފުޅާއި ކައިރި ހިސާބެއްގައި ހުންނަ މި3 ހޮޓަލުގައި ޙައްޖުވެރިން ބައިތިއްބާފައިވާއިރު ހޮޓަލުގެ ރަސްމީ ހޮޓްލައިން ނަންބަރެއް ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ. ޙާޖީން ތިބޭ ހޮޓާ ތަކަކީ ބަރަކަ މަވައްދަ، ދައްލާ އަޖްޔަދް އަދި ރެފާ ހޮޓަލުގައެވެ. ޙާޖީން… ތަފްސީލް
57 އަހަރުގެ ޙައްޖުވެރިއަކު ހާލު ބޮޑުވެގެން އެޑްމިޓްކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ޙައްޖަށް މައްކާއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޙައްޖުވެރިންގެ ތެރެއިން ޙައްޖުވެރިއަކު ހާލު ބޮޑުވެގެން އެޑްމިޓް ކުރީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެޙާޖީގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވަރަށް ގާތުން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފިޝަލުން ގެންދަނީ ބަލަމުންނެވެ. މިއަހަރުގެ ޙައްޖުކުރުމަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން 1300 ޙައްޖުވެރިން ވަނީ މައްކާއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އިން ޙައްޖުވެރިންނަށް ސިއްހީގޮތުން އެހީތެރިކަން… ތަފްސީލް
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ޙައްޖުވުމަށް މައްކާއަށް ވަޑައިގެން ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންގެ ތެރެއިން މަދީނާއަށް ވަޑައިނުގަތް ތިއްބެވި ޙައްޖުވެރިން މާދަމާ މަދީނާއަށް ފުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގްރޫޕްގައި މަދީނާއަށް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުމްލަ 1000 ޙައްޖުވެރިންނެވެ. ޙައްޖުވެރިން މަދީނާ ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. މައްކާއިން މަދީނާއަށް ފުރާ ޙައްޖުވެރިންނަކީ ހޮޓެލް ރަފާ އަދި ހޮޓެލް ދައްލާ އަޖްޔަދުގައި ތިއްބަވާ ޙައްޖުވެރިންނެވެ. ގްރޫޕްތައް… ތަފްސީލް
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް މަދީނާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. އްޖު ކޯޕަރޭޝަންއިން މިއަހަރު ޙައްޖަށް ވަޑައިގެންނެވި ޙައްޖުވެރިންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގްރޫޕް މައްކާއިން މަދީނާއަށް ފުރާފައިވަނީ މިއަދު 8:30 ގައެވެ. 7 ބަހުގައި ޖުމްލަ 300 ޙައްޖުވެރިން މަދީނާއަށް ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. ޙައްޖުވެރިން މަދީނާއިން މައްކާއަށް އެނބުރި ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގައެވެ. މަދީނާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ޙައްޖުވެރިން މަދީނާގެ މުހިންމު ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް… ތަފްސީލް
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯރޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި 1436 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ޢުމްރާގެ އަޅުކަން ކުރުމަށްދާ މީހުން މިއަދު ފުރަން ފަށައިފއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެކޯޕަރޭޝަންއިން ވިދާޅުވީ އެފަރާތުގެ ހަވާލުގައި ޢުމްރާއަށް ދާ ފުރަތަމަ ގުރޫޕް މިއަދު ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓުން ފުރާފައިވާ ކަމަށާއި ދެވަނަ ގުރޫޕް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 03 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ކަމަށެވެ. މއަދު ފުރާފައިވަނީ 207 މީހުން ނެވެ. މމީހުން މާލެ… ތަފްސީލް
ހައްޖާއި ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްދާ ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ހާއްސަ ކިޓެއް މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯރޕަރޭޝަންއިން ތަޢާރަފް ކޮށްފިއެވެ. މިކިޓު ތަޢާރަފްކުރުމަށް ރޭ ސަލްސާ ރޯޔަލް ރެސްޓޯރެންޓްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި މިކިޓް ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމްއެވެ. ހައްޖާއި އުމްރާއަށް ހާއްސަ މިކިޓުގައި ފޮއްޓަކާއި އިހްރާމް ހެދުމާއި ފައިވާނާއި މޯބައިލް ފޯނާއި ފައިސާ ފަދަ ތަކެތި ފަސޭހަ އިން ގެންގުޅޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަތްމަތީ ދަބަހަކާއި ލުއިކާނާ އަޅާ ފޮށްޓަކާއި… ތަފްސީލް
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯރޕަރޭޝަންއިން މިރަމަޟާންމަހުގައި މައްކާގެ ބިމުގައި އަޤީޤާ ކަތިލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެކޯރޕަރޭޝަންއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މައިން ބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން، މާތްވެގެންވާ މައްކާގެ ބިމުގައި ޢަޤީޤާ ކަތިލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޢަޤީޤާ ކަތިލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން އަޤީޤާ ކަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތުން ޢަޤީޤާކަތިލުމަށްއެދޭ ފޯމާއި، ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި02 ޖުލައި2015… ތަފްސީލް
މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ މިރޭ ހޮޓެލް ޖެން ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އެވެ. މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހް ކުރުމަށް ބޭއްވި މިހަފްލާގައި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ބައެއް އާ ސްކީމްތައް ތައާރަފްކޮށްފައިވެއެވެ. އާ ސްކީމްތައް ތައާރަފްކޮށްދެއްވީ ހަފްލާގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއެވެ. އެސްކީމްތަކަކީ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައާރަފްކުރި… ތަފްސީލް
މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި 1436 ވަނަ އަހަރުގެ ޞަފަރުމަހު ކުރުޢުމްރާއަށް ދާ ފަރާތްތަކުން މިއަދު ފުރައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގައި އެކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި 27 ފަރާތަކުން ޢުމްރާއަށް ދާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިދަތުރުގައި މައްކާގައި 11 ދުވަސް އަދި މަދީނާގައި 3 ދުވަހު ތިބުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި މިދަތުރުގައި މައްކާއާއި މަދީނާގެ މުހިއްމު ތަންތަން ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ޢުމްރާވެރިންނަށް ލިބޭނެކަމަށާއި ޢުމްރާވެރިން… ތަފްސީލް
ޙައްޖަށްދާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް މިއަހަރު ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ހަތް މީހަކު ޙައްޖަށް ފޮނުވުމަށް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝުން ޙައްޖަށްގެންދާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކަނޑައަޅާ ވަކި ޢަދަދަކަށް ފުލުހުން ގެންދިއުމާ ބެހޭގޮތުން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ދެމެދު އިއްޔެ ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. ޝަހީދު ހުސައި އާދަމް ބިލްޑިންގގައި އޮތް ބައްދަލުވުމެއްގައި މިއެއްބަސްވުމުގައި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކޯޕަރޭޝަންގެ… ތަފްސީލް