ޖިއްދާ އެއާރޕޯޓްގެ ލަގެޖް ބެލްޓްތަކަށާއި ޗެކިންގ ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން 1436ހ ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ދިވެހި ޙައްޖާޖީން އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލައިޓްތަކުގެ ޝެޑިއުލްއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މެގަ މޯލްޑިވްސް އެއާރލައިނުން ވަނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙައްޖާޖީންގެ ކެއުން އަދި ހުރުމުގެ އިންތިޒާމް ޖިއްދާގެ ހޮޓަލެއްގައި ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވާފައެވ. މީގެ އިތުރުން މައްކާއިން ޖިއްދާއަށް… ތަފްސީލް
ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފަހު އެނބުރި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ރޯގާއަށް ފަރުވާ ކުރާ ކްލިނިކް ތަކެއް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަދި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ. ހައްޖާޖީންގެ ތެރެއިން ހުންއައުން، ކެއްސުން، ނޭވާލުމަށް އުނދަގޫވުން ފަދަ އަލާމާތްތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެލްތް… ތަފްސީލް
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މައްކާ އަށް ވަޑައިގެން ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާނީ 28 ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެންނެވެ. ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޙާޖީން ރާއްޖެެއައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖެއިން މައްކާއަށް ދިޔަ ތަރުތީބުންނެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެ އަންނާނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދިޔަ 290 މީހުންނެވެ. އެގޮތުން ހުރިހާ ޙާޖީން ރާއްޖެއައިސް ނިމޭނީ 03 އޮކްޓޯބަރު ގައެވެ.… ތަފްސީލް
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ޙައްޖަށް ދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މައްކާއަށް ގޮސް ހުރި މީހަކު ނިޔާވީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ރޭ މައްކާގައެވެ. "ރޭ މެންދަމުން އަލިވެ، ތިނެއް ޖަހާ އެހާކަށް ހާއިރު ނިޔާވެފައި ވަނީ އދ. މަހިބަދޫ، ވީވަރު ޤާސިމް މުޙައްމަދު، 77" ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޔާމީން އިދްރީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ޤާސިމް މުޙައްމަދު ނިޔާވީ މައްކާގެ ކިންގް ފައިސަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ… ތަފްސީލް
އަޤީޤާ އާއި ސަދަގާތުގެ ގޮތުގައި 254 ބަކަރި ކަތިލައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންއަށް އަގީގާ އާއި ސަދަގާތުގެ ގޮތުގައި ކަތިލުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ހަވާލުކުރި 254 ބަކަރި ކަތިލާފައިވަނީ މިއަދުއެވެ. ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އިން ބަކަރިއެއް ކަތިލުމަށް ނަގާފައިވަނީ 150 ޑޮލަރެވެ. އަޤީޤާ އާއި ސަދަގާތުގެ ގޮތުގައި ބަކަރި ކަތިލުމަށްފަހު އޭގެ މަސްތައް ފަގީރުންނަށް ބެހުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ތަފްސީލް
މައްކާގެ މުހިންމު ތަންތަނަށް ޙަޖުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ވަޑައިގެން ޙާޖީން މައްކާގެ މުހިންމު ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވަނީ 3 ގްރޫޕްއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން 14 ސެޕްޓެމްބަރ އިން ފެށިގެން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1300 ޙާޖީން ވަނީ މައްކާގެ މުހިންމު ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މައްކާގައި ތިބި ޙައްޖުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި މިނާ، އަރަފާތް އަދި މުޛްދަލުދާ ފަދަ ތަންތަނަށް… ތަފްސީލް
ހައްޖު އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެހީތެރިންނާއި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެރިން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މަޝާއިރުތަކުގައި ހައްޖުވެރިންގެ އެހީތެރިން އަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ހައްޖުވެރިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮއްދޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ޙައްޖުވެރިންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓެވުމުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކޮށް، ހުރި މައްސަލަތަކަށް ގެނެވިދާނެ ހައްލު ތަކާއި މެދު ވަނީ ދެ ފަރާތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ. ޙައްޖުގެ މަޝާއިރުތަކުގައި ކަންކުރަންވީ އުސޫލުތަށް އެހީތެރިންނަށް… ތަފްސީލް
މަޝާއިރު ތަކުގައި ހައްޖުވެރިން އަމަލުކުރާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މުތައްވިފް އޮފީސްގެ ބޭފުޅުންނާ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައްދަލުކޮއްފިއެވެ. މުތައްވިފް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙައްޖުވެރިންނަށް މުތައްވިފް އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ ތަޖުރިބާތަށް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެކަންކަން މިފަހަރުގެ ޙައްޖުގައި ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަކަށް… ތަފްސީލް
ހަރަމްގައި ހިނގާ ދިޔަ ހާދިސާގައި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެއްވެސް ޙާޖީއަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ހަރަމްގައި ހިނގާ ދިޔަ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހުރިހާ ޙާޖީން ހޮޓަލަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ހާދިސާ ހިނގާ ދިޔަ ވަގުތު ގިނަ ޙާޖީން ތިއްބެވީ ހޮޓަލުގައެވެ. މައްކާއަށް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ހޮޓަލުގެ ތިއްބެވި ހުރިހާ ޙާޖީން ހޮޓަލުން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމުގައި ސަމާލު ވުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި އެއްވެސް ޙާޖީއަކަށް… ތަފްސީލް
ޙައްޖުވެރިން މަދީނާ ދަތުރު ނިންމާލުމަށްފަހު އެނބުރި މައްކާއަށް އައިސްފިއެވެ. މައްކާގައި ތިބި ޙައްޖުވެރިން މަދީނާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ފައިވަނީ ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ގްރޫޕް މަދީނާއަށް ފުރާފައިވަނީ ޒުލްޤައިދާ މަހުގެ 19 ދުވަހުގައެވެ. އަދި އެނބުރި މައްކާއައިސްފައިވަނީ ޒުލްޤައިދާ މަހުގެ 22 ގައެވެ. ދެވަނަ ގްރޫޕް ޒުލްޤައިދާ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު މަދީނާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޒުލްޤައިދާ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު މައްކާއަށް ވަނީ އެނބުރި އައިސްފައެވެ. އަދި… ތަފްސީލް