މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ މާރިޗް މަހު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢުމްރާ ދަތުރަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމާއި، ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން، މި ޢުމްރާއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުން މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދަރު 12:30 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. ދެ ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތާއެކު، ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މައްކާ އަދި މަދީނާއަށް ކުރެވޭ 10 ދުވަހުގެ… ތަފްސީލް
މާރިޗު 2018 ގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މި އަހަރުގެ މާރިޗު 2018 ގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ 2 ދާއިރާއަކުން ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށެވެ. އެދާއިރާތަކާއި ބޭނުންވާ އަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 2 ކައްކާ 2 ސަޕޯޓް ސާރވިސް އޮފިސަރ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓު www.mhcl.mv އިން ލިބޭނެކަމަށެވެ.… ތަފްސީލް
  މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރުމާއި، އާންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ސިއްރު ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން، އެމް.އެޗް.ސީ.އެލް އާއި ޑީ.އެން.އާރ އާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. 08 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި ޑީ.އެން.އާރ ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމް.އެޗް.ސީ.އެލްގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިދުރީސް އިސްމާޢީލެވެ. އަދި ޑީ.އެން.އާރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ފަރީދާ ޔޫސުފްއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙަވާލުގައި… ތަފްސީލް
1438ހ. ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖު ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މި އަހަރުގެ ޙައްޖު ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ 4 ދާއިރާއަކުން ޙައްޖު ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށެވެ. އެދާއިރާތަކާއި ބޭނުންވާ އަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.   5 ކައްކާ 5 ސަޕޯޓް ސާރވިސް އޮފިސަރ 4 ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ 1 އިމާމް   ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި… ތަފްސީލް
ޙައްޖާއި ޢުމްރާ ދަތުރުތަކުގައި ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އާ އެކު އެމް.އެޗް.ސީ.އެލް އިން އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. 24 މެއި 2017 ގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމް.އެޗް.ސީ.އެލްގެ ފަރާތުން އެމްއޯޔޫގައި ސޮއި ކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޔާމީން އިދްރީސެވެ. އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސް ޑރ. ޢަލީ ނަޒީމެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމް.އެޗް.ސީ.އެލްގެ ޙައްޖާއި ޢުމްރާ… ތަފްސީލް
"ފަހެލި" ނަމުގައި އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ޕޯޓަލް އިފްތިތާހުކޮށް ދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދެވެ. "ފަހެލި" ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އިން ތަޢާރަފްކުރި މިޕޯޓަލް އަކީ ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ޕޯޓަލްއެކެވެ. މިޕޯޓަލްގެ ސަބަބުން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަހިކޮށްދެވޭނެއެވެ. އްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕޯޓަލްއިން ލިބޭ… ތަފްސީލް
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އިން 1441 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ޖާގަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1441 ވަނަ އަހަރު ޙައްޖަށް ދިޔުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ ފަރާތްތައް އަންގައިދޭ ލިސްޓް މިހާރު ވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްމު ކުރެވިފައެވެ. މިލިސްޓް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވަނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ އުޞޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޙައްޖަށް… ތަފްސީލް
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ދާ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް 1 ރަމަޟާން ވީ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ފުރާފައެވެ. ޢުމްރާވެރިން ސަޢުދީގައި ހޭދަކުރާނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހެވެ. ކޯޕަރޭޝަންގެ އެހެނިހެން ޢުމްރާ ދަތުރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މި ދަތުރުގައިވެސް ދެ ޢުމްރާ ކުރުމުގެ އިތުރުން މައްކާއާއި މަދީނާގެ އިސްލާމީ ތާރީޚީ ތަންތަނަށް ޒިޔާރާތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި… ތަފްސީލް
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 05 ޖޫން 2016 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ކޯޕަރޭޝަންގައި ރެޖިސްޓްރީވެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރެވިފައެވެ. ސެންޓަރަލް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. ޙައްޖު ދަތުރަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ އިތުރުން ޢުމްރާ ދަތުރުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި… ތަފްސީލް
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޓީމެއް ހއ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރާ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ފުރައިފިއެވެ. މި ދަތުރުގެ މައިގަޑު ބޭނުމަކީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުމެވެ. ހަމައެއާއި އެކު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖާއި ޢުމްރާއަށް ދިޔުމަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ކޯޕަރޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުންވެސް މިދަތުރުގައި އޮންނާނެއެވެ. ހއ އަތޮޅުން ޓީމް ޒިޔާރަތްކުރާ ރަށްތަކަކީ ދިއްދޫ، ހޯރަފުށި އަދި އިހަވަންދޫއެވެ. މީގެ އިތުރުން… ތަފްސީލް