މީޑިޔާ

Tips on how to Produce an incredible Essay QuicklyThe Foolproof Essay Edit Service StrategyUsing Essay Edit ServiceOur professional support is always well prepared to assist 24 hours each day, seven days weekly. The matter with deadlines isn't one you should consider. It's not sufficient to simply compose an academic job.… ތަފްސީލް
Nos meus 10 anos de experiência na gestão de uma empresa de desenvolvimento web, tem havido muitos quadros em de que os clientes vêm até mim com apenas 1 conceito básico do que eles querem progredir. Às vezes, eles me enviam uma descrição do projeto que compreende meros documentos do… ތަފްސީލް
Nos meus 10 anos de experiência na gestão de uma empresa por desenvolvimento web, tem havido muitos quadros em que os clientes vêm até mesmo mim usando apenas 1 conceito básico do que eles querem progredir. Às vezes, eles me enviam uma descrição do projeto de que compreende meros documentos… ތަފްސީލް
04 ފެބްރުއަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށާއި ކުންފުނިން ޢާންމުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ގަޑިތަކަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ. އެގޮތުން، މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 02:30 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރު 12:30 އަށެވެ. ތަފްސީލް
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ މާރިޗް މަހު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢުމްރާ ދަތުރަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމާއި، ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން، މި ޢުމްރާއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުން މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދަރު 12:30 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. ދެ ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތާއެކު، ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މައްކާ އަދި މަދީނާއަށް ކުރެވޭ 10 ދުވަހުގެ… ތަފްސީލް
މާރިޗު 2018 ގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މި އަހަރުގެ މާރިޗު 2018 ގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ 2 ދާއިރާއަކުން ޢުމްރާ ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށެވެ. އެދާއިރާތަކާއި ބޭނުންވާ އަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 2 ކައްކާ 2 ސަޕޯޓް ސާރވިސް އޮފިސަރ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓު www.mhcl.mv އިން ލިބޭނެކަމަށެވެ.… ތަފްސީލް
  މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރުމާއި، އާންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ސިއްރު ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން، އެމް.އެޗް.ސީ.އެލް އާއި ޑީ.އެން.އާރ އާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. 08 ފެބްރުއަރީ 2018 ގައި ޑީ.އެން.އާރ ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމް.އެޗް.ސީ.އެލްގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިދުރީސް އިސްމާޢީލެވެ. އަދި ޑީ.އެން.އާރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ފަރީދާ ޔޫސުފްއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޙަވާލުގައި… ތަފްސީލް
1438ހ. ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖު ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މި އަހަރުގެ ޙައްޖު ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ 4 ދާއިރާއަކުން ޙައްޖު ދަތުރުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށެވެ. އެދާއިރާތަކާއި ބޭނުންވާ އަދަދު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.   5 ކައްކާ 5 ސަޕޯޓް ސާރވިސް އޮފިސަރ 4 ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ 1 އިމާމް   ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި… ތަފްސީލް
ޙައްޖާއި ޢުމްރާ ދަތުރުތަކުގައި ޞިއްޙީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އާ އެކު އެމް.އެޗް.ސީ.އެލް އިން އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. 24 މެއި 2017 ގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމް.އެޗް.ސީ.އެލްގެ ފަރާތުން އެމްއޯޔޫގައި ސޮއި ކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޔާމީން އިދްރީސެވެ. އަދި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސް ޑރ. ޢަލީ ނަޒީމެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމް.އެޗް.ސީ.އެލްގެ ޙައްޖާއި ޢުމްރާ… ތަފްސީލް
"ފަހެލި" ނަމުގައި އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ޕޯޓަލް އިފްތިތާހުކޮށް ދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދެވެ. "ފަހެލި" ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އިން ތަޢާރަފްކުރި މިޕޯޓަލް އަކީ ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ޕޯޓަލްއެކެވެ. މިޕޯޓަލްގެ ސަބަބުން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަހިކޮށްދެވޭނެއެވެ. އްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޕޯޓަލްއިން ލިބޭ… ތަފްސީލް