މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ

ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއަކީ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުން ބާރު ލިބިގެން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަކީ ޝަރީޢާގެ ކަންކަމުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ:

ފަޟީލަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ލަތީފު
އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ޝަބާނާ