މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

ޑރ. މުޙައްމަދު ކިނާނަތު

 

ޗެއަރޕަރސަން

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ހަމީދު

މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަފީޤް

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ލީނާ

 

ޑިރެކްޓަރ