މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެންނަވައިފި

04 ފެބްރުއަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށާއި ކުންފުނިން ޢާންމުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ގަޑިތަކަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ. އެގޮތުން، މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 08:00 ން މެންދުރުފަހު 02:30 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނީ ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރު 12:30 އަށެވެ.